Організація будівництва (спецкурс) ЗФН
(ОБ-ск ЗФН)

Мета вивчення: оволодіння теоретичними знаннями з питань управління
системою матеріально-технічного забезпечення будівництва, оволодіння
інструментарієм, методикою розробки комплексу виробничих планів для
будівельних організацій та набуття додаткових (розширених, поглиблених)
практичних вмінь і навичок в організації виробничої діяльності в будівельної
галузі.
Предмет дисципліни: процес організації виробничої діяльності будівельної
організації.
Змістовні модулі: Основні положення організації матеріально-технічного
забезпечення будівельного виробництва. Організація планування виробництва в
будівельних організаціях