Управління будівництвом (9 сем ЗФН)
(УБ-9 сем ЗФН)

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління будівництвом» є підготовка фахівця, який володітиме сформованим системним мисленням та комплексом спеціальних знань і вмінь з управління функціональними підсистемами та елементами внутрішнього середовища підприємств будівельної галузі на всіх стадіях життєвого циклу